Νέα σχεδιαστική προσέγγιση της δεύτερης σειράς ανώνυμων συσκευασιών φαγητού.
Χωρίς ρεαλιστική εικόνα προϊόντων, με χρήση σύγχρονων γραφιστικών στοιχείων.